Så säger språkforskarna: Mer undervisningstid i modersmål

Elever får inte tillräckligt med tid för att lära sig sitt modersmål i grundskolan. Detta menar språkforskare, som pekar på att antalet undervisningstimmar bör ligga på ett genomsnitt av tre per vecka. I dagsläget är praxis en timme.

Birgitta Norberg Brorsson, docent vid Mälardalens Högskola, menar att ett modersmål har en stor betydelse för identiteten. Foto: Privat.

I en statlig utredning tillsatt av regeringen som berör nationella minoritetsspråk framgår det att antalet undervisningstimmar i grundskolan bör ligga på ett genomsnitt av tre undervisningstimmar per vecka.

Även Europarådet har kritiserat Sverige åtta gånger vid olika tillfällen för att undervisningstiden är för begränsad.

Christina Hedman, docent i svenska som andraspråk vid Stockholms universitet, menar att den begränsade undervisningstiden även gäller för modersmål, och inte bara nationella minoritetsspråk som nämns i utredningen.

– Europarådet har länge påpekat att undervisningstiden är för begränsad för de nationella minoritetsspråken, vilket då också skulle gälla för de nyare immigrantspråken. Jag har inte funnit någon studie som visar att modersmålsundervisning i sin nuvarande form skulle vara helt ineffektiv. Däremot är jag av uppfattningen att den praxis med en timmes modersmålsundervisning i veckan är för liten och att mer behövs, säger hon.

Det finns även forskare som menar att modersmålsundervisning kan leda till bättre studieresultat i framtiden.

– Det finns ett positivt samband mellan modersmålsundervisning och bättre studieresultat, men det finns många variabler som skulle kunna påverka detta. Det är därför svårt att konstatera att det finns en direkt kausalitet, men det finns ett samband, säger Natalia Ganuza, universitetslektor på Stockholms universitet.

Birgitta Norberg Brorsson är docent i svenska språket vid Mälardalens Högskola och har under de senaste åren forskat kring språk, ämneskunskaper, flerspråklighetsfrågor och hur de hänger samman. Hon instämmer med Natalia Ganuza och Christina Hedman, men säger att det också påverkar annat än ämneskunskaper.

– Modersmål, oavsett vilket modersmål man har, berör mycket. Det är en hjälp för att få tillgång till sin identitet och känsloliv. Många relationer kan vara grundade i modersmålet. Det är jättemycket. Utöver det finns allt det som sker i skolan naturligtvis. Men det handlar inte bara om språkutveckling, säger hon.

By:

Läs mer: